Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze strony internetowej Izby Zawodowego Biznesu mieszczącej się pod adresem https://igpolska.pl/ do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Stronie internetowej.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników.

§1
[Definicje]

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

Administrator Danych – administratorem danych (dalej Administrator) jest Izba Zawodowego Biznesu, adres: ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań. Adres kontaktowy poczty elektronicznej: biuro@igpolska.pl
Strona internetowa – domena Izby zawodowego Biznesu (https://igpolska.pl/)
Członek – przedsiębiorca należący do Izby Zawodowego Biznesu
Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje “dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – udostępniony przez Administratora/Sprzedawcę Regulamin
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej
Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
§2
[Inspektor Ochrony Danych]
Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3
[Rodzaje Plików Cookies]
Administrator informuje, że wykorzystuje na Stronie internetowej następujące rodzaje plików Cookies:
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny .
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych. Skrypty serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w na Stronie internetowej Administratora poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane na Stronie internetowej.
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 4
[Bezpieczeństwo składowania danych]
Administrator informuje, że:
Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Stroną internetową są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.
Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies to:

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony internetowej,,
Personalizacja Strony internetowej dla Użytkowników,
Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych,
Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.),
Serwowanie usług multimedialnych.

§ 5
[Cele przetwarzania danych osobowych]
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Usługi udostępniania informacji o działalności Administratora
Komunikacji Administratora z Członkami w sprawach związanych ze Stroną internetową oraz ochrony danych,
Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
prowadzenie statystyk,
Remarketing,
Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 6
[Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych]
Administrator na Stronie internetowej wykorzystuje skrypty javascript. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.
Do prowadzenia statystyk Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics.

§ 7
[Rodzaje gromadzonych danych]
Strona internetowa gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Adres IP,
Typ przeglądarki,
Rozdzielczość ekranu,
Przybliżona lokalizacja,
Otwierane podstrony Sklepu internetowego,
Czas spędzony na odpowiedniej podstronie Sklepu internetowego,
Rodzaj systemu operacyjnego,
Adres poprzedniej podstrony,
Adres strony odsyłającej,
Język przeglądarki,
Prędkość łącza internetowego,
Dostawca usług internetowych.

Dane gromadzone podczas rejestracji:

Imię / nazwisko / pseudonim
Adres e-mail
Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas zapisu do Strony internetowej
Adres e-mail

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Część danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§ 8
[Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie]

Odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia Strony internetowej tj.:

Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora, VPS, serwerów dedykowanych.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia Strony internetowej korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane na Stronie internetowej są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§ 9
[Sposób przetwarzania danych osobowych]

Dane osobowe podane przez Użytkowników:

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Stronę internetową niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być przekazywane poza Unię Europejską.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§ 10
[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
art. 6 ust. 1 lit. a – w odniesieniu do danych, na przetwarzanie których wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. e – w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
art. 6 ust. 1 lit. f – w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800),

§ 11
[Okres przetwarzania danych osobowych]
Dane osobowe podane przez Użytkowników są przechowywane przez okres świadczenia Usługi w ramach Strony internetowej przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, itp.),
Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów Regulaminu przez Użytkownika.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres, w którym na Administratorze ciążą szczególne obowiązki prawne (np. sprawozdawcze, rozliczeniowe).
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, to jest okres przedawnienia się poszczególnych roszczeń.
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk Strony internetowej przez czas nieoznaczony

§ 13
[Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych]

Administrator informuje, że Użytkownikom przysługuje:
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora lub poprzez skorzystanie z określonych funkcjonalności Strony internetowej,
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora,
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w przypadku gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji),
Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora,
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 14
[Dane kontaktowe Administratora]
Administrator informuje, że można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poniżej podanych danych:

Adres pocztowy – Izba Zawodowego Biznesu, ul. Glogowska 216, 60-104 Poznań
Adres kontaktowy poczty elektronicznej: biuro@igpolska.pl,  kontakt jest możliwy również poprzez Formularz kontaktowy – dostępny na Stronie internetowej.

§ 15
[Zmiany w Polityce Prywatności]
Administrator ma prawo dokonać zmian w Polityce Prywatności – w szczególności w celu zapewnienia lepszej ochrony Użytkowników.
Administrator poinformuje o zmianach w Polityce Prywatności co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie poprzez wysłanie informacji do Użytkowników na podane przez Użytkowników adresy e-mail oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej.
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na odpowiedniej podstronie.